Премини към основното съдържание

Учебен план на специалност „Право“

Задължителни дисциплини

1. История на българската държава и право − 1 семестър
2. Международни отношения − 1 семестър
3. Обща теория на държавата − 1 семестър
4. Обща теория на правото − 1 семестър
5. Спорт − 1 семестър
6. Римско частно право − 2 семестър
7. Обща теория на правото − 2 семестър
8. Обща икономическа теория − 2 семестър
9. Спорт − 2 семестър
10. Административно право − 3 семестър
11. Международно публично право − 3 семестър
12. Информационно право − 3 семестър
13. Конституционно право − 3 семестър
14. Спорт − 3 семестър
15. Гражданско право/обща част/ − 3 семестър
16. Право на Европейския съюз − 4 семестър
17. Конституционно право − 4 семестър
18. Гражданско право/обща част/ − 4 семестър
19. Спорт − 4 семестър
20. Вещно право − 5 семестър
21. Финансово право − 5 семестър
22. Правна информатика − 5 семестър
23. Облигационно право − 5 семестър
24. Спорт − 5 семестър
25. Наказателно право /обща част/ − 6 семестър
26. Облигационно право − 6 семестър
27. Административен процес − 6 семестър
28. Спорт − 6 семестър
29. Криминалистика − 7 семестър
30. Международно частно право − 7 семестър
31. Наказателно право /особена част/ − 7 семестър
32. Търговско право I част − 7 семестър
33. Трудово право − 7 семестър
34. Семейно и наследствено право − 7 семестър
35. Спорт − 7 семестър
36. Семейно и наследствено право − 8 семестър
37. Трудово право − 8 семестър
38. Търговско право I част − 8 семестър
39. Спорт − 9 семестър
40. Правен режим на интелектуалната собственост − 9 семестър
41. Осигурително право − 9 семестър
42. Търговско право II част − 9 семестър
43. Гражданско процесуално право − 9 семестър
44. Наказателно процесуално право − 9 семестър
45. Гражданско процесуално право − 10 семестър
46. Наказателно процесуално право − 10 семестър
47. Данъчно право − 10 семестър
48. Гражданско изпълнително производство − 10 семестър

Избираеми дисциплини

1. Политология − 1 семестър
2. Политически и правни учения − 1 семестър
3. Юридическа терминология - I част − 1 семестър
4. Философия на правото − 2 семестър
5. Увод в конституционното учение − 2 семестър
6. Организация на правозащитните институции − 2 семестър
7. Юридическа терминология II част − 2 семестър
8. Римско публично право − 2 семестър
9. Правата на човека − 3 семестър
10. Местно управление − 3 семестър
11. Сравнително конституционно право − 3 семестър
12. Избирателни системи и процедури − 3 семестър
13. Парламентарно право − 3 семестър
14. Правна психология − 4 семестър
15. Всеобща история на държавата и правото − 4 семестър
16. Правен режим на международните организации − 5 семестър
17. Териториално и селищно устройство − 5 семестър
18. Съдебна реторика − 5 семестър
19. Юридически английски език* − 5 семестър
20. Митническо право − 6 семестър
21. Дипломатическо и консулско право − 6 семестър
22. Поземлено право − 6 семестър
23. Корпоративни финанси − 6 семестър
24. Юридически английски език − 6 семестър
25. Правен режим на класифицирана информация − 6 семестър
26. Сравнително частно право − 6 семестър
    Криминология − 6 семестър
27. Съдебни експертизи − 7 семестър
28. Екологично право − 7 семестър
29. Международно административно право − 7 семестър
30. Основи на счетоводството − 7 семестър
31. Международно наказателно право − 8 семестър
32. Банково право − 8 семестър
33. Правна защита на потребителите − 8 семестър
34. Застрахователно право − 8 семестър
35. Наказателно право на ЕС − 8 семестър
36. Административно правораздаване − 9 семестър
37. Наказателно изпълнително право − 9 семестър
38. Право на капиталовите пазари − 8 семестър
39. Конституционен контрол − 9 семестър
40. Съдебна система на ЕС − 9 семестър
41. Международно трудово право − 9 семестър
42. Правен режим на конкуренцията − 9 семестър
43. Законодателна и съдебна техника − 9 семестър
44. Международно данъчно право − 10 семестър
45. Международно частно семейно и наследствено право − 10 семестър
46. Право на международния въздушен транспорт − 10 семестър
47. Социално право на ЕС − 10 семестър
48. Чиновническо право − 10 семестър
49. Международно сътрудничество по наказателни дела − 10 семестър
50. Международен наказателен процес − 10 семестър
51. Нотариат − 10 семестър

С подробната информация за хорариума на изучаваните дисциплини можете да се запознаете тук.

Parent
Право