Премини към основното съдържание
Сесия

Студентска научна сесия по Обща теория на правото 2024 - Резултати (Обновена)

На 28 май в ауд. 224 отново се проведе ежегодната Студентска научна сесия по Обща теория на правото за студентите от първи курс.

Катедрата по теория и история на държавата и правото всеки летен семестър организира това състезание, в което своите разработки представят авторите на най-добрите курсови работи по Обща теория на правото. Първоначалният им подбор се прави от преподавателите, водещи семинарните занятия на всяка група.

Всеки от допуснатите участници получи възможност да представи своята теза в рамките на 5-минутно устно изложение, след което да отговори на задаваните му въпроси. Научно жури от хабилитирани преподаватели отличи най-добрите сред участниците, както следва:

Вероника Арбалиева – „Субективният елемент при формирането на вътрешното убеждение на съдията“;

Бетина Ангелова – „Същност на дискреционната власт на съдията“;

Владимир Дюлгеров – „Институтът на съдебните заседатели и ролята му в правораздаването“;

Александър Лазарков – „Юридическо действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на актове за противоконституционни“;

Анастасия Гочева – „Отражение на формулата на Радбрух върху практиката на Конституционния съд на Германия“;

Боян Желев – „Принцип на върховенството на Общностното право“;

Каролина Христова – „Влияние на ЕСПЧ върху българския правен ред“;

Благовест Мирославов – „Може ли да говорим за Спортното право като правен отрасъл?“;

Кетрин Димитрова – „Изкуственият интелект може ли да бъде субект на правото“;

Богдан Налбански – „Животните като субект на правото“;

Стефан Карадобрев – „Валидност, целесъобразност и обоснованост на правните актове“; 

Далия Христова – „Заобикаляне на закона“;

Йоана Сахатчиева – „Предвидимост на правото“;

Александра Александрова – „Концепцията за основната норма в чистото учение за правото на Ханс Келзен в контекста на света на чистите форми на Платон“;

Александра Владикин – „Естественото право във Франция през XVII XVIII век като отговор на абсолютната монархия“;

Елица Ивакимова – „Връзката между съдебния обичай и нормативната сила на фактическото в творчеството на Живко Сталев“;

Мартин Гърбачев – „Настоящият момент в правото: дефиниции, понятие и проявления“.
 

Списък с всички участници и избраните от тях теми можете да видите, както следва:

П Р О Г Р А М А

A        ПАНЕЛ № 3
1.    Лияна Стоянова – Ролята на съдията  – извеждане на силогизми или конструиране на правния акт;

2.    Вероника Арбалиева – Субективният елемент при формирането на вътрешното убеждение на съдията;

3.    Бетина Ангелова – Същност на дискреционната власт на съдията;

4.    Владимир Дюлгеров – Институтът на съдебните заседатели и ролята му в правораздаването;

5.    Камен Байчев – Кафка в модерното право- “Процесът” и елементите на романа в съвременното съдебно устройство;

6.    Пейчо Пейчевски – Роля на тълкувателните актове на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Конституционния съд при съдебните юрисдикции;

7.    Александър Лазарков – Юридическо действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на актове за противоконституционни;

8.    Анастасия Гочева – Отражение на формулата на Радбрух върху практиката на Конституционния съд на Германия.

Б       ПАНЕЛ  № 5
1.    Виктория Дукова – Теории за правната система;

2.    Мартин Благоев - Правото на Европейския съюз като автономен източник на правото в държавите членки;

3.    Боян Желев – Принцип на върховенството на Общностното право;

4.    Каролина Христова – Влияние на ЕСПЧ върху българския правен ред;

5.    Мира Йорданова – Характеристики на женското право в мюсюлманската правна система;

6.    Благовест Мирославов – Може ли да говорим за Спортното право като правен отрасъл?

В       ПАНЕЛ     № 4
1.    Каролина Данева – Изкуственият интелект и новите правни въпроси, пред които са изправени съвременните юристи;

2.    Кетрин Димитрова – Изкуственият интелект може ли да бъде субект на правото;

3.    Карина Цветкова – Животните – обект или субект на правото?;

4.    Богдан Налбански – Животните като субект на правото.


Г       ПАНЕЛ      № 7
1.    Стефан Карадобрев – Валидност, целесъобразност и обоснованост на правните актове. 

2.    Далия Христова – Заобикаляне на закона;

3.    Йордан Лещаров – Изследване на законността на сключването на сделка с дявола;

4.    Вера Манолова – Сделката с дявола - невъзможна според правото, но все пак…


Д       ПАНЕЛ        № 1
1.    Йоана Сахатчиева – Предвидимост на правото;

2.    Георги Найчев – Правната сигурност и силата на пресъдено нещо;

3.    Михаела Георгиева - Изследване на давността в правото: от морални приоритети до юридическа справедливост;

4.    Нели Патаринска - Давността като юридически факт.

Е       ПАНЕЛ       № 6
1.    Едуард Владков – Hard Law-Soft Law;

2.    Александра Александрова – Концепцията за основната норма в чистото учение за правото на Ханс Келзен в контекста на света на чистите форми на Платон;

3.    Александра Владикин – Естественото право във Франция през XVII-XVIII век като отговор на абсолютната монархия;

Ж       ПАНЕЛ  № 2
1.    Ралица Георгиева - Приложение на формалните науки в правото;

2.    Мария Денчева – Правната доктрина като източник на правото – същност, видове, развитие и прилагане;

3.    Елица Ивакимова – Връзката между съдебния обичай и нормативната сила на фактическото в творчеството на Живко Сталев;

4.    Ния Александрова - Смъртта като явление в науката и правото;

5.    Даяна Минчева – Институтът на запрещението – ефективна правна защита или доживотна присъда?;

6.    Мартин Гърбачев – Настоящият момент в правото: дефиниции, понятие и проявления.