Премини към основното съдържание

Поредица от декемврийски събития, посветени на информационното право в ЮФ

През Декември 2022 г. в ЮФ беше проведена поредица от събития, организирани от гл. ас. д-р Калина Георгиева по повод 130-та годишнина на Факултета и посветени на актуалните проблеми на преподаването и изследването на информационното право.

На 2 декември 2022 г. се състоя публична лекция по информационно право на проф. д-р Ирина Цакова на тема: „Правно регулиране на изкуствения интелект. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска“ (подробна информация за събитието вж. на сайта на Университета)

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Васил Маринов поздрави Юридическия факултет за инициативата и изтъкна, че сме свидетели на експлозивно развитие на технологиите, което изпреварва общественото развитие и възможностите за тяхното рационално използване.

1-7

Лекцията бе открита от министъра на електронното управление Георги Тодоров, който поздрави Юридическия факултет на Софийския университет със 130-та му годишнина и изтъкна, че темата е част от материята на информационното право, а Министерството на електронното управление има водеща роля в развитието на информационното общество и информационните технологии на национално ниво. По думите му едно от предизвикателствата е именно навлизането на изкуствения интелект в публичния и частния сектор. За да могат гражданите да се възползват от преимуществата на технологиите на изкуствения интелект, е необходима правна рамка за гарантиране на сигурността и правата им, която да отчита рисковете, свързани с някои приложения на тези технологии, каза министър Тодоров и пожела успех на инициативата и в обучението по право в областта на информационното право в Софийския университет.

1-9

В своето изложение проф. Ирина Цакова представи актуалната тема за изкуствения интелект от гледна точка на правото на информационното общество. На първо място тя се спря на специфики на системите за изкуствен интелект от гледна точка на правното регулиране, като постави темата в контекста на машинно обучение и изкуствените невронни мрежи. Аудиторията беше запозната с първите международноправни актове в областта и разгледа режима на технологията за изкуствен интелект в САЩ и Китай. Основен акцент в лекцията бе регулаторният подход на Европейския съюз, основан на риска.

На 3 декември 2022 г. се проведе онлайн публична лекция по информационно право на експерта в областта на информационните технологии Георги Пенчев на тема: „Данни, регистри и удостоверения: технически и правни аспекти“ (подробна информация за събитието вж. на сайта на Университета)

Лекцията бе открита от Ангел Петров, главен секретар на министерство на електронното управление, който поздрави Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с неговата 130-та годишнина и подчерта необходимостта от обучение на квалифицирани кадри в областта на информационните технологии и в частност по право на информационното общество.

В своето изложение А. Петров акцентира, че развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса преминава през решаването на предизвикателството, свързано с дигитализацията на регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

В контекста на Европейската стратегия за данните Ангел Петров запозна аудиторията с основните цели на Стратегията за развитие на електронното управление и Концепцията за регистрова реформа, която като основополагаща част от стратегията, има за цел да оптимизира организацията на регистрите в държавната администрация намаляването на разходите за тяхната поддръжка, гарантирането на служебен обмен на информация и данни за предоставяне на качествени услуги, както и осигуряването на възможност за предоставянето на услуги, базирани на регистрите от други административни органи.

Лекторът Георги Пенчев представи актуалната тема за управлението на данни от технологична и практическа гледна точка, като едновременно с това разгледа нейното отражение в нормативната уредба, като отграничи техническите от правните аспекти.

На 14 декември 2022 г. в Конферентната зала в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса по информационно право, WantEd: Експерти по право на информационните технологии (подробна информация за събитието вж. на сайта на Университета).

1-2

В първия панел на събитието организаторите - гл. ас. д-р Калина Георгиева и д-р Маргарита Хубенова-Попова, представиха акценти в резултатите от изследване на потребностите за развитие на обучението по информационно право, проведено през 2022 г. и насочено към специалистите в областта  и към обучаемите по информационно право.

Във втория панел под формата на среща-дискусия с практикуващи юристи и специалисти в областта на информационните технологии бяха представени на студентите част от възможностите за професионална реализацията в сферата на информационните технологии.

1-4

Участници в кръглата маса бяха:

Благослав Михайлов - софтуерен специалист и създател на платформата „Стража“, Георги Пенчев - софтуерен специалист с над двадесет годишен опит в управлението и осъществяването на софтуерни проекти, адв. Жулиета Мандаджиева - специалист с опит в правото на IT аутсорсинга, разработването на софтуер, платежните услуги и електронната идентификация, Калин Цветков - юрист с дългогодишен опит в областта на защита на личните данни, европейското право и международни право и международните отношения, Росица Георгиева - юрист, началник на отдел „Правни дейности“ в Министерство на електронното управление, прокурор Тодор Тодоров, специалист в сферата на компютърните престъпления и престъпленията против интелектуална собственост. 

Модератор на събитието бе доц. Деница Топчийска от Нов български университет, преподавател по “Обща теория на правото” и “Право на информационното общество”. 

1-Участници1-20221214_174452