Премини към основното съдържание

Покана за кандидатстване за осъществяване на изследователска мобилност на учени по проект SUMMIT (Втора селекция)

 ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за осъществяване на изследователска мобилност на учени

ПО ПРОЕКТ SUMMIT

Дейност 3.3 Международно сътрудничество

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

 

  1. Критерии за избор на преподаватели и изследователи

 

1.1. Кандидатстващите да са на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“ в една от научните области, стратегически за университета към момента на кандидатстване и по време на мобилността/визитата/специализацията;

1.2. Мотивация с описание на приноса от осъществяването на мобилността/визитата/специализацията съгласно очакваните резултати, описани в проекта. Мотивацията (кратка аргументация за необходимостта от визитата, предвидените дейности по време на същата и очакваните резултати, обвързани със съответните качествени и количествени индикатори) се описва в съответната част на формуляра „Заявление“.

1.3. Основание за кандидатстване: работа в направленията на стратегическата програма за реализиране на:

1.3.1. Краткосрочни специализации в чужбина (от 14 дни до 2 месеца);

1.3.2. Участие в конференции, семинари и други научни събития или такива, които са в

съответната индустриална област;

1.3.3. Краткосрочни визити (до максимум 14 дни):

• с изследователска цел в лаборатории, библиотеки и други инфраструктурни обекти,

• с цел организиране на научни конференции, семинари, школи и др. с външно участие.

1.4. Кандидатстващите да владеят свободно работния език в приемащата институция.

Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В2.

1.5. Кандидатстващите за първи път ще имат приоритет при селекцията, при равни други условия, пред кандидатстващи, които вече са осъществили мобилност.

1.6. Приоритет за подкрепа ще бъдат инициативи за международно сътрудничество, които имат за цел да улеснят реализацията на програмите на научните екипи и да водят до сключване на международни споразумения с нови партньори, с които университетът все още не извършва съвместна дейност.

 

2. Критерии за избор на докторанти

2.1. Кандидатстващите да са докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“ в една от научните области, стратегически за университета към момента на кандидатстване и по време на специализацията;

2.2. Кандидатстващите да демонстрират ясна ориентация за академично развитие в съответната научна област. Мотивация за това - под формата на кратка аргументация за необходимостта от визитата, предвидените дейности по време на същата и очакваните резултати, обвързани със съответните качествени и количествени индикатори да се опише в съответната част на формуляра „Заявление“;

2.3. Кандидатстващите да владеят свободно работния език в приемащата институция. Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

2.4. Кандидатстващите за първи път ще имат приоритет при селекцията пред кандидатстващи, които вече са осъществили мобилност.

2.5. Приоритет за подкрепа ще бъдат инициативи за международно сътрудничество, които имат за цел да улеснят реализацията на програмите на научните екипи и да водят до сключване на международни споразумения с нови партньори, с които университетът все още не извършва съвместна дейност.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Заявление по образец на проекта;

2. Предварителна покана по образец на проекта от приемащата институцията;

3. За докторанти – копие за заповедта за зачисляване и документ за успех – от приемните изпити или от положените докторантски минимуми.

 

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие в процедурата по подбора се подават по електронна поща (mbelov@uni-sofia.bg) до доц. д-р Мартин Белов, зам.-декан международна дейност, дигитализация и виртуална среда, до 15-ти МАЙ 2023 година.

 

ПОДБОР

 

Кандидатите ще бъдат одобрявани от комисия в състав:

 

Доц. д-р Мартин Белов – председател

Доц. д-р Здравка Кръстева

Доц. д-р Христо Христев

Доц. д-р Атанас Симеонов

Г-жа Ирена Атанасова (ръководител на Международен отдел)

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Списъкът с резултатите ще бъде обявен на 15.06.2023 г.

 

 

Моля да имате пред вид, че конкурсът ще бъде обявяван периодично като срокът за подаване на документи е до 15 число на всеки месец.