Премини към основното съдържание
СНС2021

Студентска научна сесия по Обща теория на правото – 2021

На 26 май т. г. в ауд. 272 на Ректората се проведе традиционната Студентска научна сесия по Обща теория на правото. Студентите-първокурсници представиха 45-те най-добри курсови работи по тематиките на теорията и философията на правото и свързаните с тях отрасловоправни и историкоправни въпроси.

Разработките, допуснати до устната фаза, бяха подбрани от асистентите на всяка група, финалното им представяне – оценено от научно жури, председателствано от проф. Даниел Вълчев. Излагането на тезисите на участниците беше съпроводено с дискусия върху задаваните от журито въпроси и активен интерес от страна на студентите в публиката.

За своето успешно представяне бяха отличени следните колеги, изброени по-долу по азбучен ред:

Алекзандър Бъчваров – История, основание и валидност на правото на съпротива.
Александра Писарска – Правосубектност на гражданските дружества по закона за задълженията и договорите.
Валентина Димитрова – Правна сигурност и стабилност.
Веселин Манчев – Херменевтичната позиция на съдията.
Веселин Новков – Правото на неизбежна отбрана - способ за опазване на правния ред.
Виктория Барчинкова – Теоретичен анализ на института на помилването.
Виктория Стайкова – Риск и гражданска отговорност при упражняването на лекарската професия.
Дара Варадинова – Отговорността на държавата за вреди през погледа на съдебната практика /делото Тони Томов, Карен Бейлерян срещу Прокуратура на Република България/.
Диан Ставрев – Естественото право чрез Мартин Лутър Кинг (и обратното).
Ивана Мангинова – Законът. Цели и граници.
Калоян Първанов – Правно съперничество между принципите на свобода и сигурност в контекста на пандемията от Ковид-19.
Кристина Джаджарова – Хоризонти в изследването на международното публично право.
Кристина Чешмеджиева – Защитата на личните данни като фундаментално човешко право.
Кристияна Витанова – Йерархия и конкуренция между съвременните правни системи.
Мария-Василена Найденова – Правото и свободата – там, където двете се пресичат, но и същевременно раздалечават. (Разглеждане на част от основните човешки свободи, поставени пред изпитанията на новото време и правния ред).
Никола Учкунов – Пандемията и (р)еволюцията на човешките права.
Николай Алексиев – Съотношение между конституциите на държавите членки и правото на Европейския съюз.
Радина Добрева – Етичният кодекс като източник на правото.
Радостина Иванова – Съвременни естественоправни теории.
Симеон Драганов – Правният смисъл и правната феноменология.
Симон Вуков – Деликтната отговорност на медицинските лица.
Сияна Джурова - Common law - правна система на общото право.
Тодор Динков – Ханс Келзен и Густав Радбрух. (Чисто учение за правото и Формула на справедливостта).
Тони Пеловски – Юридическите факти в дигиталния свят.
Христо Мънчев – Ролята на съдебната практика в правото.