Премини към основното съдържание

Социологически уъркшоп по проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“

 Социологически уъркшоп се проведе на 29 септември 2021 г. в Заседателна зала № 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискусията се фокусира върху идеи, насоки и заключения, разработвани в рамките на проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“, реализиран от СУ с финансиране от ФНИ към МОН. Участваха българските изследователи - участници в проекта – проф. д-р Даниел Вълчев, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Борис Попиванов, доц. д-р Симеон Гройсман, д-р Първан Симеонов, Живко Георгиев. Дискусията включи млади политолози и юристи.

Първан Симеонов представи подробен текст, обобщаващ хипотези относно факторите на легитимност в хода на справянето с пандемията от Covid-19, базиран на мониторинг върху социалните нагласи от март 2020 г. насам включително и на започналото осъществяване на социологически интервюта с представители на различните групи, участващи в тези процеси. Докладът цели да представи хипотези и да получи обратна връзка. Целта е формиране на основа за последващите интервюта и фокус групи. Текстът на Симеонов обърна внимание и на хода на информационното търсене във връзка с общественото отражение на Covid-19, както и във връзка с текущата политологична дискусия по отношение на понятията за обществена легитимност.     

Борис Попиванов разгледа ролята на Народното събрание като средище за обсъждане и вземане на политически решения в началото на пандемията и постави въпроса за бързата инструментализация на темата за Covid-19, анализирайки множеството последвали опити за извличане на политически дивиденти на нейната база.

Даниел Вълчев постави разглежданите ключови въпроси в отношението на обществото през призмата на противопоставянето между колективно управление (респ. колективен интерес) и гарантирането на индивидуалните права в условията на либералната демокрация. От тази гледна точка беше разгледана ролята на човешките права като нормативна идеология, легитимираща управлението в съвременните общества, и проблемите, възникнали пред нея във връзка с принудителното ограничаване на права за справянето с пандемията.

Доцент Белов разгледа относими към темата на проекта проблеми на теорията си за конституционализма на извънредното положение, давайки обзор на вече публикувани свои разработки, свързани с пандемичния конституционализъм. В своето заключение той очерта сферата, която ще анализира в рамките на проекта в аспектите му за правата на човека и за особената роля на съдилищата в контекста на извънредно положение.

Темата за ролята на съдилищата в условията на извънредна легалност беше продължена в изказването на доц. С. Гройсман, който изложи насоките си в анализа на практиката на българския конституционен съд, на Върховния административен съд и на районните съдилища като съдилища, осъществяващи както базовия контрол върху наказателните постановления със санкционно основание в Закона за здравето, така и разглеждащи дела за престъпления, свързани с нарушаването на противоепидемичните мерки.

В последвалата интересна дискусия бяха засегнати проблемите за съотношението харизматичност-експертност при вземането и легитимирането на управленските решения в борбата с пандемията, изменящите се и противоречащи си властови наративи за нейното развитие и справянето на България с нея, факторът на социалното доверие към властите, разгледан в сравнение с данните от други европейски държави.
 

Уъркшоп