Премини към основното съдържание

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT.

            Уважаеми колеги,

 

            Със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ е обявен конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT.

            Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/ Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. Средствата за провеждане на сесия I на конкурса, които са предвидени за Юридическия факултет, са в размер на 97 872 лв.

            Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти. Класирането на проектните предложения за финансиране ще се извърши от факултетни комисии. Комисията на Юридическия факултет е в състав:

            Проф. дюн Цветан Сивков – председател

            Проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова

            Проф. д-р Павел Сарафов

            Доц. д-р Ралица Илкова-Петкова

            Доц. д-р Боряна Мусева

Проектните предложения, чиито очакван резултат е получаването на международен патент и проектните предложения на центровете ще се извършва от Управителния комитет на проекта SUMMIT.