Премини към основното съдържание

Атестиране на нехабилитираните преподаватели

ПРОЦЕДУРА

за атестиране на нехабилитираните преподаватели в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски" през 2023 година.

В началото на 2023 г., според утвърден от Декана график (График за провеждане на атестация на нехабилитирания научно-преподавателски състав на ЮФ през 2023 г.), ще се проведе атестиране на нехабилитираните преподаватели в Юридическия факултет.

Атестирането се провежда в съответствие с чл. 120-126 ПУДСУ, съгласно критерии (Критерии за атестиране на преподавателите в ЮФ) и личен отчет (Личен отчет), приети от Факултетния съвет на Юридическия факултет с решение от 12 октомври 2019 г., актуализирани съгласно решения на АС на СУ. Нехабилитираните преподаватели подлежат на периодично атестиране веднъж на 3 години. Със свое решение от 18 октомври 2022 г. ФС на ЮФ прие да бъдат атестирани и новоназначени преди повече от една година нехабилитирани преподаватели с по-малък от указания стаж, при пропорционално намаляване на изисквания брой точки.

Процедурата по атестиране на преподавателите в СУ (Приложение 4.3. от Наръчника по качеството) и методиката за формиране на оценка (Приложение 4.2. от Наръчна по качеството) са приети от Академичния съвет на СУ. 

 

График за атестиране на нехабилитираните преподаватели в ЮФ на СУ през 2023 година – достъпен този линк;

Критерии за атестиране на преподавателите в ЮФ на СУ – достъпни на този линк;

Личен отчет - достъпен на този линк;

Процедура за атестиране – достъпна на този линк;

Методика за формиране на оценка - достъпна на този линк;