Премини към основното съдържание

Заповед за учебната дейност през летния семестър

Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Деканът на Юридическия факултет издаде Заповед, с която се:

  1. Възстановява провеждането на занятията в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за студентите от специалност „Право“, редовно обучение, 1 и 2 курс и за студентите от специалност „Международни отношения“, редовно обучение по определения с решение на ФС на ЮФ от 15 септември 2020 г. ред, както следва:
  1. Лекциите по задължителните дисциплини се провеждат присъствено с осигуряване на едновременно онлайн излъчване.
  2. Лекциите по избираемите и факултативните дисциплини се провеждат неприсъствено.
  3. Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до деканското ръководство.
  4. Отклонения от горните правила се допускат при обосновано искане от страна на съответния преподавател и след съгласие на ръководителя на катедрата и разрешение на декана.
  1. Запазва се досегашният ред за провеждане на занятията за студентите от специалност „Право“, редовно обучение, 3, 4 и 5 курс, както следва:
  1. Лекциите и семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено.
  2. Лекциите могат да се провеждат присъствено при обосновано искане от страна на съответния преподавател, при осигурено едновременно онлайн излъчване и след съгласие на ръководителя на катедрата и разрешение на декана.
  3. Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до деканското ръководство.

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете тук.