Премини към основното съдържание

Заповед за провеждането на занятия в Юридически факултет

Уважаеми колеги,

На основание чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски", решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет от 20 септември 2021 г. и Заповед № РД 19-327/27.09.2021 г. на Ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Деканът на Юридическия факултет издаде Заповед за реда и начина на провеждане на занятията в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за студентите от специалност "Право", редовно обучение и за студентите от специалност "Международни отношения" редовно обучение, а именно:

  • Лекциите по задължителните дисциплини се провеждат присъствено.
  • Лекциите по избираемите и факултативни дисциплини се провеждат присъствено, освен ако съответният преподавател реши, че с оглед броя на студентите, определените аудитории и/или естеството на дисциплината е по-целесъобразно да ги провежда неприсъствено.
  • Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено чрез системата Мудъл. 

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете на този линк.