Премини към основното съдържание

Решения на факултетния съвет на ЮФ във връзка с организацията на учебния процес и изпитите

Уважаеми колеги,

На своето последно извънредно заседание Факултетният съвет на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ прие следните решения:

1.    Поради преустановяване на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обучението в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ през летния семестър на учебната 2019/2020 г. по изключение да приключи със служебна заверка.

2.    Изпитите от редовната изпитна сесия на студентите от специалност „Право, редовно обучение, и специалност „Международни отношения“ да се проведат в периода 15 юни – 10 юли 2020 г., а за студентите в специалност „Право“, задочна форма на обучение – от 15 юни до 31 юли, писмено и присъствено или, по предложение на титуляря на дисциплината със съгласието на ръководителя на катедрата и след разрешение на декана на ЮФ, неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др.

3.    В случай, че формата на изпита се различава от тази, утвърдена в учебната програма на съответната дисциплина, титулярят на дисциплината е длъжен да уведоми студентите за промяната не по-късно от две седмици преди началото на сесията.

4.    Присъствените изпити да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки за влизане и разпределение на студентите в залите. Продължителността им да не надвишава два астрономически часа. Резултатите от изпитите да бъдат нанесени в изпитните протоколи, в системата СУСИ и в главната книга до края на лятната сесия. Протоколите да бъдат върнати в отдел „Студенти“ до края на лятната сесия.

5.    По изключение, за неявилите се на изпити от лятната сесия на учебната 2019/2020 г. явяването на поправителна сесия да се смята за първо явяване (на редовна сесия). При неуспешно положен изпит, тези студенти имат право на второ явяване в рамките на поправителната сесия съгласно академичния календар на СУ. Това правило да важи и за студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“, независимо дали са се явили на съответния изпит по време на редовната лятна сесия.

6.    По изключение за учебната 2020/2021 г. деканът на ЮФ може да разрешава да бъде записан студент и когато броят на невзетите от него изпити надхвърля определените в Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в ЮФ на СУ, ако надхвърленият брой се дължи на невзети през предстоящата лятна сесия изпити.