Премини към основното съдържание

Решение на ФС относно организацията и провеждането на семестриалните изпити през зимна изпитна сесия в ЮФ

            Във връзка с организацията и провеждането на семестриалните изпити през зимна изпитна сесия (януари-февруари) на учебната 2020-2021 г. Факултетния съвет на ЮФ взе следните решения:

  1. Изпитите по изборните и факултативните дисциплини от зимната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“ се провеждат чрез дистанционни средства или курсови работи, проекти и др. по преценка на титуляря на дисциплината.

  2. Изпитите по задължителните дисциплини от зимната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. на студентите от специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“ се провеждат писмено и присъствено. По изключение, по предложение на титуляря на дисциплината със съгласието на ръководителя на катедрата и след разрешение на декана на ЮФ, те може да се проведат и неприсъствено чрез дистанционни средства.

  3. Присъствените изпити се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Продължителността им не може да надвишава два астрономически часа.

  4. Резултатите от изпитите да бъдат нанесени в изпитните протоколи, в системата СУСИ и в главната книга до 22.02.2021 г. Протоколите да бъдат върнати в отдел „Студенти“ до края на изпитната сесия.

  5. По изключение, за неявилите се на присъствени изпити от зимната сесия на учебната 2020/2021 г. студенти, явяването на поправителната сесия (а при възможност и по-рано – през март или април) да се смята за първо явяване. При неуспешно положен изпит, тези студенти да имат право на второ явяване в рамките на поправителната сесия съгласно академичния календар на СУ.