Премини към основното съдържание

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

На заседанието си от 17.11.20 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет реши:

1. Обучението по избираеми и факултативни дисциплини на студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, по изключение може да приключи в рамките на започналата предварителна сесия с неприсъствено проведен изпит, с представяне на курсова работа или с други обявени форми за оценяване.

2. Във връзка с преустановяване на присъствения учебен процес във висшите училища, съгласно заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-651/11.11.2020 г., провеждането на изпитите по задължителните дисциплини от започналата предварителна сесия на студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, се отлага.

3. След възобновяване на присъствения учебен процес студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, ще имат възможност за явяване на редовната изпитна сесия, както и повторно по допълнително утвърден график.