Премини към основното съдържание

Промяна в правилата за записване на избираеми и факултативни дисциплини в Юридическия факултет на СУ от учебната 2021/2022 година

Уважаеми колеги,

На заседанието си от 15.06.2021 г. Факултетният съвет на ЮФ прие изменение в Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (Правилника) в частта относно правилата за записване на избираеми и факултативни учебни дисциплини в специалностите на Юридическия факултет на СУ. Изменението влиза в сила от учебната 2021/2022 година.

След изменението на Правилника, новоприетите студенти в специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“ подават заявление за записване на избираеми и факултативни дисциплини за зимен и летен семестър на предстоящата учебна година при записването си за обучение в ЮФ. Всички останали студенти от двете специалности записват избираемите и факултативните дисциплини за следващата учебна година (зимен и летен семестър) в системата СУСИ преди записването си за следващия курс на обучение.

Всеки  студент от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение) трябва да положи успешно изпит по не по-малко от 10  избираеми дисциплини за периода на обучение (задължително по една избираема дисциплина за всеки семестър на съответната учебна година), като не може да запише чрез профила си в системата СУСИ повече от две избираеми дисциплини за един семестър.

Всеки  студент от специалност „Международни отношения“ трябва да положи успешно изпит по не по-малко от 8 избираеми дисциплини за периода на обучение (задължително по една избираема дисциплина за всеки семестър на съответната учебна година), като не може да запише чрез системата СУСИ повече от две избираеми дисциплини за един семестър.

Семестриално завършилите студенти заявяват избираема дисциплина със заявката за изпитен протокол, подадена в отдел „Студенти“.

При желание да бъдат записани повече от две избираеми дисциплини, студентите подават молба до декана на ЮФ, в която посочват учебната дисциплина, незаписана в системата СУСИ.

Оценките от избираемите дисциплини участва при формиране на общия успех на студентите, валиден и за всяко кандидатстване (за студентско общежитие, за стипендия, за мобилност по програма ЕРАЗЪМ и др.).

Обучението по избираема дисциплини се провежда, когато дисциплината е записана от не по-малко от шест души.

Платформата в СУСИ за записване на избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2021/2022 година е отворена.

Списъкът на избираемите дисциплини по семестри можете да намерите в студентския си профил в системата СУСИ, в рубриката „Справки“.

Успешна 2021/2022 учебна година.

Учебна комисия на Юридическия факултет на СУ.