Премини към основното съдържание
СУ

Правила за провеждане на зимния семестър за учебната 2020/2021 г.

На свое заседание на 15.09.2020 г. Факултетният съвет на ЮФ реши занятията в специалност „Право“, редовно обучение, и специалност „Международни отношения“ да започнат на 5 октомври (понеделник) и да се провеждат както следва:

  • Лекциите по задължителните дисциплини се провеждат присъствено;
  • Лекциите по избираемите и факултативните дисциплини се провеждат неприсъствено;
  • Семинарните занятия по всички дисциплини се провеждат неприсъствено. Преподавателите, провеждащи семинарни занятия, могат да организират присъствени консултации след предварителна заявка за аудитория до деканското ръководство.

Всички занятия (в това число и неприсъствените) се провеждат според утвърдените разписания.

Неприсъствените занятия се провеждат чрез системата Мудъл.

Отклонения от горните правила се допускат по основателни причини, при наличие на възможност и след съгласие на ръководителя на съответната катедра и разрешение на декана.

Присъствените занятия се провеждат при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

При съществена промяна на епидемичната обстановка ФС ще преразгледа начина на провеждане на занятията.