Премини към основното съдържание
Moodle

Информация за изпита по Гражданско изпълнително производство

В съответствие със Заповед № РД-179/21.05.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и Решения на факултетния съвет на ЮФ във връзка с организацията на учебния процес и изпитите, Ви уведомяваме, че изпитът по дисциплината „Гражданско изпълнително производство“ за студентите от Юридическия факултет, специалност „Право“, 5 курс редовно и задочно обучение, ще се проведе единствено онлайн, чрез платформата Мудъл, достъпна на https://elearn.uni-sofia.bg/, под формата на тест и посредством дейността ТЕСТ.

Изпитът ще се проведе, както следва:
За студентите редовно обучение: на 16.06.2020 г. от 9:00 до 10:15 ч.
За студентите задочно обучение: на 16.06.2020 г. от 11:00 до 12:15 ч.

С оглед посоченото и за безпроблемно протичане на изпита Ви припомняме, че:
-    За посочения ден и в съответния времеви интервал трябва да си подсигурите достъп до компютър или друго устройство, което Ви позволява да ползвате свободно системата и да решавате теста;
-    Трябва да посетите (в случай, че не сте сторили това до момента) Мудъл, с което да активирате достъпа си до него;
-    Следва да проучите допълнително, в случай, че това е необходимо, възможностите и начините за работа с Мудъл, дейността ТЕСТ;
-    Тестът ще е достъпен на https://elearn.uni-sofia.bg/, в курса по Гражданско изпълнително производство, летен семестър 2019/2020, в долната част, след всички седмици от семестъра и в графа със заглавие „СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ“

-    Тестът съдържа 34 въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен;
-    Позволено е ползването на нужните закони – ГПК, ТЗ, ДОПК, ЗОЗ
-    Имате само една възможност за решаване на теста като можете да променяте отбелязани отговори, в случай, че не са предадени, без това да води до намаляване на оценката при верен отговор. След предаване на теста е невъзможно нанасяне на поправки или повторно решаване;
-    По време на изпълнение на изпита да се уверявате прецизно дали сте отразили коректно верния според Вас отговор на всеки въпрос и дали той е надлежно отбелязан в системата;
-    Да се уверите, че сте предали своя изпълнен тест, включително чрез използване на нужните бутони за това. След изтичане на срока за изпита няма да има възможност за неговото продължаване; 
-    Резултатите ще можете да видите след изпълнение на теста, а оценките ще бъдат надлежно нанесени в СУСИ.

В случай на допълнителни въпроси или трудности, моля да се обръщате към гл. ас. д-р Борислав Ганчев, e-mail: bganchev@ uni-sofia.bg.


Успешна сесия на всички!
Проф. д-р Валентина Попова