Премини към основното съдържание

Информация относно държавния изпит по Публичноправни науки

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по публичноправни науки, който ще се проведе на 26 ноември 2021 г. (петък)  от 08:00 часа в сградата на Ректората на СУ, се регистрират за участие в изпита по следния график:

 

В 272 аудитория – студентите от ф№ 60775 до 61060 вкл.:

от 7,15 до 7,40 влизат номера от 60775 до 60909; от 7,40 до 08,00 влизат номера от 60910до 61060;

 

В 292 аудитория – студентите от ф№ 59658 до 60772 вкл.:

от 7,30 до 7,45 влизат номера от 59658 до 60713,; от 7,45 до 08,00 влизат всички останали;

 

В 255 аудитория – студентите от ф№ 1290 до 1332 вкл.; от ф№ 7134 до 8786 и от ф№ 810556 до 810586 вкл.

регистрация от 7,30 до 08,00;

В 224 аудитория – студентите от ф№ 55724 до 59612 вкл. – регистрация от 7,30 до 08,00;

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи.

Съгласно заповеди на министъра на здравеопазването: № РД-01-856/19.10.21 г. и № РД-01-861/21.10.21 г. за допълнение на заповед № РД-01-856/19.10.21 г. и заповед на декана на ЮФ на СУ № 281/11.11.21 г., до участие в изпита ще се допускат само студенти, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД -01-890/03.11.2021г. изменена и допълнена със заповед № РД-01-915/09.11.2021 на министъра на здравеопазването (валиден документ  за ваксинация, преболедуване или изследване и студентска книжка се показват при влизане в аудиториите едновременно. За по – бързата регистрация е необходимо документите за ваксинация, преболедуване или изследване да се представят на хартиен носител).

На 25.11.2021г. (четвъртък) от 15.00 до 17.00 във фоайето на Ректората на СУ до северния вход (откъм бариерата) ще бъде разположен екип за безплатни бързи антигенни тестове.

При влизане в сградата на СУ и по време на изпита носенето на маски е задължително.