Премини към основното съдържание

Кръжок по римско право

Историята на Кръжока по римско право в СУ "Св. Климент Охридски" започва още от края на 60-те години на миналия век. Дейността му е била свързана с имената на проф. Михаил Андреев, а по-късно – на доц. д-р Румен Чолов.  Като студенти в него са участвали и бъдещите преопдаватели по римско право гл. ас. Теодор Пиперков и проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова. След прекъсване Кръжокът по римско право възстановява дейността си от началото на учебната 2014/2015 г. Основна заслуга за възраждането му имат преподавателите по римско право проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, ас. Стоян Иванов, ас. Тихомир Рачев и хоноруваните преподаватели съдия Методи Шушков и съдия Васил Александров. Кръжокът се ръководи от Председател, избран измежду студентите, и обикновено провежда сбирки два пъти в семестъра. На всяка от тях участниците представят и обсъждат своите доклади по предварително определена тема, свързана с римското право, римската история, културата на Античността и др. Основната цел на Кръжока е да задълбочи познанията и да развие способностите за говорене пред публика на студентите първокурсници, както и на техните колеги от горните курсове, за които материята представлява интерес. Наред с това Кръжокът се стреми да даде на участниците възможност да направят своите първи стъпки в създаването и представянето на собствени научни текстове в една по-неформална и не толкова строго академична обстановка. Сбирките са отворени за посещение от всеки заинтересован студент или преподавател.

Кръжокът ежегодно организира Състезание за решаване на казуси по Римско частно право за I курс, което се провежда в края на учебната година. В рамките на Състезанието първокурсниците имат възможността да тестват на практика познанията си в областта на римското право, а представилите се най-добре получават и шанс да бъдат освободени от семестриален изпит по дисциплината.

Кръжокът и преподавателите по римско право ежегодно организират и автентична възстановка на древноримски граждански процес с участието на студенти.

Подробности за Кръжока по римско право могат да бъдат намерени на сайта на списание „Ius Romanum” - https://iusromanum.eu/seminarium.

Parent
Кръжоци