Премини към основното съдържание

Факултетен студентски съвет на Юридическия факултет


Факултетният студентски съвет на Юридическия факултет (ФСС на ЮФ) е основан на 17 април 2015 г. ФСС на ЮФ е структура, която представлява и защитава интересите на студентите и докторантите в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните цели на ФСС са свързани с формулирането, изразяването и осъществяването на волята на обучаващите се в ЮФ  и издигане престижа на факултета.
ФСС на ЮФ участва в организацията на учебния процес като извършва проучвания и анкети по въпроси, свързани с интересите на студентите. ФСС провежда научни конференции по разнообразни правни теми. Съвместно с Апелативен специализиран наказателен съд организира „Ден на отворените врати в АСНС“ за всички студенти от ЮФ. ФСС съдейства при организирането и създаването на специализирани студентски общности: научни студентски общности, клубове, научни групи. ФСС подпомага деканското ръководство във връзка с провеждането на събитието „Първи стъпки в ЮФ“, насочено към първокурсниците във факултета. Чрез Фейсбук страницата си (ФСС на ЮФ) информира обучаващите се по актуалните въпроси, свързани с образователния процес.
Факултетният студентски съвет се състои от Общо събрание (ОС), Председател, Зам.-председател и Секретарят. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание е две години, като мандатът на Председателя, Зам.-председателя и  Секретарята изтичат заедно с този на ОС.
Член на Факултетния студентски съвет може да бъде всеки студент и докторант от ЮФ на СУ“Св. Климент Охридски“. ФСС на ЮФ приема и сътрудници, които желаят да работят по дейностите на ФСС.

Електронният адрес на ФСС е fsslaw@students.uni-sofia.bg.

Parent
Студентска общност