Премини към основното съдържание

Атестиране на преподаватели

ПРОЦЕДУРА
за атестиране на преподавателите в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски" през 2020 година.
В началото на 2020 г., според утвърден от декана график (График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ЮФ през 2020 г.), ще се проведе атестиране на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели в Юридическия факултет.
Атестирането се провежда в съответствие с чл. 120-126 ПУДСУ, съгласно критерии (Критерии за атестиране на преподавателите в ЮФ) и личен отчет (Личен отчет), приети от Факултетния съвет на Юридическия факултет с решение от 12 октомври 2019 г.
Хабилитираните преподаватели подлежат на периодично атестиране веднъж на 5 години, а нехабилитираните – веднъж на 3 години. Със свое решение от 12 октомври 2019 г. ФС на ЮФ прие да бъдат атестирани и новоназначени преди повече от една година преподаватели с по-малък от указания стаж, при пропорционално намаляване на изисквания брой точки. 
Процедурата по атестиране на преподавателите в СУ (Приложение 4.3. от Наръчника по качеството) и методиката за формиране на оценка (Приложение 4.2. от Наръчна по качеството) са приети от Академичния съвет на СУ. 

 

link: /sites/default/files/Prilojenie%204.2_2017%20(1).pdf

link: /sites/default/files/Procedura%20po%20atestirane_1.pdf

/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_1.pd

link: /sites/default/files/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-converted.pdf
link: /sites/default/files/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_2.docx