Skip to main content

Членство в международни организации

Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е най-активния български университет на международната сцена. Той е сред водещите университети в областта на международния академичен обмен и интернационализацията на науката и висшето образование в Централна и Източна Европа. Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има близо 70 договора по програма "Еразъм" +, които позволяват двустранен обмен на преподаватели и студенти с партньорските университети. Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е страна по над 20 двустранни спогодби и меморандуми за разбирателство с университети от Европа и Азия.

Съществено значение за международния престиж на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има членството му във водещи международни организации в областта на висшето образование. По-специално, нашият факултет е член на Ротердамската правна мрежа (Rotterdam Law Network - RLN) и на Европейската асоциация на юридическите факултети (European Law Faculties Association - ELFA).

Parent
Международна дейност