Skip to main content

Бакалавърски и магистърски програми

В Юридическия факултет се провежда обучение, както след завършено средно образование - по бакалавърската програма „Международни отношения“ и по магистърската програма „Право“, така и обучение след вече придобита бакалавърска или магистърска степен - в магистърските програми на Катедра „Международно право и международни отношения“.

По настоящем - с оглед статуса на правото като една от регулираните професии, не е налице действаща законова възможност за обучение в специализирани магистърски програми за профилиране и задълбочаване на подготовката в отделни области, насочени към вече завършилите магистърска степен по „Право“, но се планира създаването на такива в контекста на бъдещото прилагане на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с ПМС № 82 от 26.04.2017 г.

Parent
Образование