Skip to main content

"Erasmus+" Programme

Обща информация 


Програма „Еразъм+“ e програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт. Програмата стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Приоритетите в сферата на образованието за Програма „Еразъм+“ са насочени към
осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система;
създаване на условия и среда за учене през целия живот.

Основните цели на Програма „Еразъм+“ за настоящия период (2014-2020 година) са:

  • повишаване осведомеността и капацитета на българската образователна общност за реализирането на проекти за глобална мобилност и партньорства в сферата на образованието, обучението и младежта; 
  • повишаване осведомеността и капацитета на разработващите политиките специалисти за използване и практическо прилагане на резултатите от проектите за мобилност и партньорства в сферата на образованието, обучението и младежта; 
  • насърчаване и увеличаване на партньорствата между всички форми на образование и обучение, от една страна, и пазара на труда, от друга, с цел преодоляване на актуалните предизвикателства като високото ниво на безработица, ранното напускане на училище и липсата на висококвалифицирана работна ръка.

Програма Програма „Еразъм+“, подкрепя следните дейности:

  • ключова дейност 1 - Образователна мобилност за гражданите в ЕС и извън него, като проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта);
  • ключова дейност 2 - Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики, като проектите, подкрепяни в рамките на тази дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.
  • ключова дейност 3 - Подкрепа за образователните политики чрез младежки диалог, като проектите за младежки диалог имат за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат. Младежкият диалог има за цел да породи дискусия с участието на младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, за да се подпомогне разработването на политики в тази област, и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.    

Програма „Еразъм+“ в Софийския университет 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият университет в България и неговата роля в областта на интернационализацията на висшето образование е определяща за страната. Университетът установява и поддържа партньорски взаимоотношения от взаимен интерес с редица престижни университети в целия свят. Като институция на висшето образование, приоритетно място в нейната дейност заема обменът на интелектуални ресурси, не само на национално, но и на международно ниво. Чрез запознаване с чуждестранни модели на обучение и научно-изследователска дейност и интегрирането им в българските академични традиции, Софийският университет се превръща не само в конкурентноспособно, но и високо уважавано средище на знанието и науката.

СУ „Св. Климент Охридски“ е участвал в множество международни проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот на ЕС – Еразмус Мундус, ЦЕПУС, Леонардо да Винчи, Темпус и други. Университет е водещ и в изпълнение на програма „Еразъм+“ в България. Ежегодно СУ „Св. Климент Охридски“ изпраща около 300 студента за обучение или практика в чужбина и приема около 200 пристигащи чуждестранни студенти.

Възможности за кандидатстване за мобилност по програма Еразъм

Кандидатстването за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ се осъществява в рамките на два периода през всяка академична година. Редовният ежегоден конкурс за определяне на бенефициери обичайно се провежда в след края на първия семестър, в края на месец февруари или началото на месец март. За евентуално останалите неразпределени места се провежда втори извънреден конкурс в началото на месец септември. Редовният конкурс се провежда в рамките на отделните факултети и специално излъчена за целта комисия за съответния факултет. Извънредният конкурс се провежда на централно университетско ниво, от администрацията, отговорна за прилагането на програма „Еразъм+“ в нашия университет.

Необходимите документи за кандидатстване за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ се подават в електронна форма, в единна он-лайн платформа на университета. Основните изисквания към кандидатите са:

  • автобиография;
  • мотивационно писмо; 
  • общ среден успех от положените в следването изпити не по-малко от 4,50, удостоверен чрез официална академична справка;
  • владеене на езика, на който се осъществява обучението в приемащата държава на ниво, съответстващо на изискванията на приемащия университет, удостоверено чрез международно признат документ за ниво на владеене на езика (като отделни университети изискват конкретен сертификат).

Селекцията на кандидатите се извършва по документи. 
 

Parent
Международна дейност