Skip to main content

Право

Юридическият факултет обучава бъдещите юристи на България от създаване си през 1892 г., като и днес обучението по специалността „Право“ в Софийския университет продължава да бъде най-престижният път за желаещите да упражняват юридическата професия. По настоящем обучението в специалността „Право“ продължава 10 семестъра за редовните и 12 семестъра за задочните студенти и предоставя образователната и квалификационна степен „магистър“.

Професионална реализация

След успешното изпълнение на учебната програма и полагането на държавните изпити завършилите получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „юрист“. Магистърската степен по специалността „Право“ е необходима предпоставка за получаването на юридическа правоспособност и упражняването на юридическата професия в Република България. Възпитаниците на Факултета могат да продължат своето професионално развитие като магистрати (съдии, прокурори или следователи), адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители, юрисконсулти, служители в държавната администрация или изследователи в сферата на правните науки. През годините юридическото образование, предоставяно от Факултета, се е доказало като успешна основа за развитие в най-различни сфери като бизнеса или работата в международни организации.
Редица атестати показват високото качество на обучението по специалността. Юридическият факултет на СУ заема водещо място сред учебните институции в направление „Право“ според Рейтинговата система на МОН от момента на нейното създаване до сега. Нашите възпитаници редовно демонстрират най-високите резултати при полагане на кандидат-магистратските и кандидат-адвокатските изпити, а образованието именно в Юридическия факултет е важен критерий при избора на служители от работодателите в сферата на юридическите услуги.

Обучение

Обучението на студентите по специалност „Право“ се осъществява в съответствие с продължаващата да действа Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ от 1996 г. Учебният план на специалността право включва 48 задължителни и над 50 избираеми дисциплини, които позволяват на студентите да натрупат познания в сферите на правораздаването, юридическите проблеми на публичната администрация, международното право в съответствие с актуалните постижения на правната наука и тенденциите в юридическата практика. Поддържането на посочения висок брой от избираеми предмети позволява на студентите-юристи сами да моделират своето обучение съобразно своите желания и интереси, като през всеки от семестрите следва да бъде положен поне един изпит по избираема дисциплина. С актуалния учебен план, включващ всички задължителни и избираеми учебни дисциплини можете да се запознаете тук.

След успешното преминаване на пет годишния курс на обучение семестриално завършилите студенти полагат три държавни изпита − по гражданскоправни, наказателноправни науки и по публичноправни науки, всеки от които се състои от писмена и устна част. Изпитите се полагат пред държавна изпитна комисия, състояща се от хабилитирани преподаватели по правни науки и представители на юридическата практика − съдии от Върховния касационен съд или от Върховния административен съд или прокурори от Върховната касационна или от Върховната административна прокуратура.

Международна дейност

Международната дейност на Юридическия факултет на СУ спомага за формирането на конкурентна и атрактивна среда за обучението на бъдещите юристи. Студентите по право имат възможността да избират между множество европейски университети, където да се обучават за един или два семестъра по програмата „Еразъм+“. Заедно с това като позитивно явление се наблюдава все по-честото пристигане на чужди студенти за обучение в нашия факултет. Активността на преподавателите от Факултета за организирането на международни конференции и изнасянето на гост-лекции от чуждестранни учени са част от стремежа ни за развитието на българското юридическо образование и правната наука в съответствие с европейските тенденции с полза за българската правотворческа и правоприложна практика. Всичко това подпомага въвличането на нашите студенти в една динамична учебна среда, отворена за постиженията на европейското образование и запознаваща ги с модерните насоки за развитието, както на българската, така и на чужди правни системи.

Академична среда

Най-голямото богатство на Юридическия факултет са неговите активни и любознателни студенти, които изграждат своите научни знания и професионални умения, участвайки в мрежата от кръжоци, състезания и студентски клубове. Едновременно с това през последните години ЮФ продължава да бъде център на конферентния живот по правните науки в страната, а неговите преподаватели са автори на водещите научни изследвания в българската юридическа доктрина.

Материални условия

Студентите на Юридическия факултет се обучават в Ректората на Университета. През последните години бяха успешно реновирани основните лекционни зали, включително и най-голямата учебна аудитория в България – 272. На разположение на студентите юристи е Библиотеката на Юридическия факултет, която разполага с две читални зали и най-голямата колекция от юридическа литература в България. Студентите на Факултета активно използват цялата система от библиотеки на Университета, включително Централната университетска библиотека, която работа с удължено работно време, както и библиотека в Студентски град.
Студентите на Факултета имат правото да ползват общежитията на Университета в ж. к. “Студентски град“ при ред и условия, с които можете да се запознаете тук.

Кандидатстване

Зрелостниците, които кандидатстват за редовно или задочно обучение по специалността по традиция полагат изпити по История на България и по Български език и литература. При балообразуването участие взема и общия успех от дипломата за средно образование. Всяка от оценките по положените в Университета конкурсни изпити се умножава по коефициент 2 и към техния сбор се прибавя и общия успех от дипломата. По настоящем можете да се запознаете с формулата за балообразуване, приложима за кандидатстудентската кампания през 2019 г. и правилата за нейното прилагане.

Такси

Съобразно с изискванията на Закона за висшето образование студентите заплащат за обучението си такса в размер според утвърдения от Министерския съвет за съответната учебна година (вж. тук). Годишните такси за новоприетите студенти през учебната 2019/2020 г. са в размер на 800 лв. за студентите – редовно обучение и 600 лв. за студентите – задочно обучение. С подробна информация за таксите на студентите, приети през предходните години можете да се запознаете на сайта на Университета.

Стипендии

Студентите имат право да получават стипендии за успех (за съответния семестър) и целогодишни стипендии, ако отговарят на условията, предвидени в Постановление на Министерския съвет №90 от 26.05.2000 и във вътрешните актове на Университета за отпускане на стипендии. С условия, приложими за настоящата учебна година заедно с допълнителни възможности за получаване на стипендии можете да се запознаете тук.

Parent
Бакалавърски и магистърски програми