Skip to main content

European Law Faculties Association

Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA) е водеща международна организация за развитие на юридическото висше образование и правната наука. В нея членуват повече от 150 юридически факултета от 49 държави не само от Европа, но също така и от Северна Америка, Южна Америка и Азия. Сред тях е и Юридическият факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA) организира ежегодни конференции и връчва награда за най-добра докторска теза в областта на Европейското право. Повече информация за Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA) може да бъде получена на нейната Интернет страница: https://elfa-edu.org/

Parent
Членство в международни организации