Премини към основното съдържание

Докторантури

Юридическият факултет е факултет с традиции в областта на обучението на докторанти. Подготовката на дисертертационните трудове на докторантите се осъществява под научното ръководство на утвърдени учени - хабилитирани преподаватели от факултета в съответната специалност и при спазване на водещите стандарти за качество на научните изследвания и резултатите от тях. 
Приемът и обучението на докторантите, както и защитата на дисертационните трудове се провежда по правилата на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Су „Св. Климент Охридски”.


Формите на обучение на докторанти са редовна (със срок на обучение 3 години), задочна (със срок на обучение 4 години) и самостоятелна (със срок на обучение 3 години). Приемът на докторанти се осъществява ежегодно въз основа на определените от всяка катедра във факултета места за прием в съответната форма.

Юридическия факултет традиционно провежда обучение на докторанти по две професионални направления - 3.6 Право и 3.3. Политически науки.

Акредитирани докторски програми по професионално направление 3.6 Право: 

 • Теория на държавата и правото. Политически и правни учения.
 • Римско частно право
 • Конституционно право
 • Административно право и административен процес
 • Финансово право
 • Гражданско и семейно право
 • Граждански процес
 • Трудово право и обществено осигуряване
 • Право на Европейския съюз
 • Международно частно право
 • Наказателно право
 • Наказателнопроцесуално право
 • Криминалистика

Акредитирана докторска програма по професионално направление 3.3 Политически науки е по специалността „Международни отношения“. 

След успешна защита на дисертационния труд на докторанта се присъжда образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6 Право или професионално направление 3.3 Политически науки, специалност „Международни отношения“. Информация за текущите публични защити можете да видите тук (линк).
 

Parent
Образование