Премини към основното съдържание

проф. д-р Сашо Пенов

кабинет 310, тел. 02 / 9308 492

penov@uni-sofia.bg

ПЕНОВ, САШО ГЕОРГИЕВ (27.07.1960), професор, доктор по право, Катедра по административноправни науки, постъпил 1987.

 

            Роден в Михайловград (дн. Монтана). Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1986). Асистент по финансово и данъчно право в ЮФ (1987). Старши асистент в Катедрата по държавноправни и административноправни науки (1991). Главен асистент (1996). Доцент по финансово и данъчно право в същата катедра (2000). Професор в Катедрата по административноправни науки (2012). Доктор по право (1996). Специализации – университета в Хамбург, Германия (с Вайтзекерова стипендия и защитена магистърска степен по право в същия университет 1991-1992 и през 1998); Международен център за подготовка на кадри при ОИСР,  Виена, Австрия (1993); университета в Атина, Гърция (1995); Фрайбург, Германия (2000); университета в Саарбрюкен, Германия (2001, 2004); САЩ (2002). Ръководител на Катедрата по административноправни науки (2010-2018). Декан на ЮФ (от април 2011- април 2019). Експерт в Главно управление на данъчната администрация (1989-1990) и ръководител на отдел данъчни спогодби (1992-1994).Член на Консултативния съвет по законодателството при ХХХІХ (2001-2005) и ХL (2005-2009) НС. Член и председател на Правния съвет при президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания (2002-2011). Член на Съюза на юристите в България (1983).        Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1994).         Носител на статуетката „Темида“ (награда „Гран при за цялостен принос към правото“) (2017).

         Четени курсове: СУ, ЮФ (от 1987) - Финансово право, Данъчно право, Международно данъчно право, Банково право.

            Области на основните научни интереси: данъчно облагане на чуждите физически и юридически лица, избягване на двойното данъчно облагане, международни проблеми на данъчното законодателство, бюджет, финансов надзор.

 

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАНИТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ ПРЕДМЕТИ:

 

Финансово право, Данъчно право, Международно данъчно право

        

Финансово право
Данъчно право

КНИГИ       

 

         Данък върху общия доход. [Коментар]. С., ИК Труд и право, 1993. 240 с. (В съавторство; авт.: Дял ІІІ - Избягване на двойното данъчно облагане на доходите на физическите лица, 179-202)

         Данък върху добавената стойност. [Коментар]. С., ИК Труд и право, 1994. 240 с. (В съавторство; авт.: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154).

            Новото данъчно законодателство през 1998. С., ИК Труд и право, 1998. 384 с. (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106).

         Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на Европейския съюз. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2000. 176 с.

            Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. С., Сиби, 2011. 224 с.

Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьзова-Финкова).

100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 568 с. (Състав. и Приветствено слово: …).

 

 

                        УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

            Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с.

            Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника).

            Учебник по общ и финансов мениджмънт на обществени и частни организации с нестопанска цел. Модул І. Kн. 2. С., Център за изследване на демокрацията, 1999. (В съавторство; авт.: Данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел според българското данъчно законодателство).

 

 

            СТУДИИ  И  СТАТИИ

 

            Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - Държ. и право, 1989, № 10, 67-71. (В съавторство).

         Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. - Държ. и право, 1989, № 12.

         Бюджет на общините и местното самоуправление. - В: Самоуправлението в политическата, стопанска и духовна област. С., 1991.

            Данъчен режим на смесените сдружения в България. - В: Организациите в социалистическото общество. С., 1991.

            Чуждестранните лица като субекти на данъчни задължения по Указ № 56 за стопанската дейност. - Съвр. право, 1991, № 1, 45-50.

            Четвърта международна конференция по гражданско право. - Търг. право, 1992, № 1, 67-70.

            Принципи на избягване на двойното данъчно облагане. - Закон, 1993, № 4.

            Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. - Закон, 1994, № 4, 74-79.

            Методи за избягване на двойното данъчно облагане. - Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51.

            Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата. - Търг. право, 1996, № 2, 26-30.

            Понятие за международно двойно данъчно облагане. - Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20.

            Регулативно действието на нормите на международните договори за из­бягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата. - Търг. и дан. право, 1996, № 4, 55-74; № 5, 51-76.

            Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24.

            Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на ад­министративните актове. - Администр. правосъдие, 1999, № 2, 110-112.

            Избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право. - Администр. правосъдие, 1999, № 3, 52-69.

            Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Данъчен наблюдател, 1, 1999.

            Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания. - Адв. преглед, 2001, № 11-12, 36-40.

            Проблеми по прилагането на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото. - Право без граници, 2002, № 2, 11-17.

            Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК. - Финанси и право, 2003, № 8, 28-35.

            Спогодбата между България и Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата. -  В: 12 години по-късно. [Сборник доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28-30.Х.2002 г.]. С., 2003, 124-127.

                Същото и на рус. ез., 122-125.

            Конституционните промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси. - Администр. правосъдие, 2008, № 2, 41-48.

            Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред. - De jure, 2010, № 1, 31-37.

Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 238-247. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, ..., М. Карагьозова-Финкова).

Принципът на законоустановеност на данъците и таксите в практиката на Върховния административен съд. - В: 100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 522-540. (Състав.: …).

Принципът на законоустановеност на данъчните задължения в Република България в практиката на Конституционния съд. - В: Юбилеен сборник в чест на 85 годишн. от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 486-495. (Състав. и предг.: М. Славова).

Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет. [Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов]. – Съвр. право, 2015, № 1, 83-86.

Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.В: Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 21-64. (Съавт.: Ю. Кучев, Ат. Симеонов, К. Славов, И. Георгиева, С. Михайлова-Големинова).

Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria. -  International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law'. Faculty of Law, University of Niš, 2016, 731-741. (Съавт.: С. Михайлова-Големинова).

Мeтоди за избягване на международното двойно данъчно облагане, прилагани от Република България за доходи на местни физически лица от чужбина.- В: Учебни материали от обучение по  „Данъчно право. Национален институт по правосъдието, Проект "България – Съдебно обучение по данъчно право", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и осъществяван съвместно с Международната организация за развитие на правото (IDLO). Материали от обучение "Данъчно право", 26.02-30.03.2019 г.

Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите членки.-В: Административните съдилища и правото на ЕС. Национален институт по правосъдието. 2019. ISBN 978-954-9419-30-6. Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Автори: Александър Арабаджиев, Николай Ангелов, Васил Мръчков, Марина Михайлова, Станислав Костов, Валерия Иларева, Соня Янкулова, Искра Александрова, Евелина Димитрова, Теодора Пешева-Николова, Сашо Пенов

The Role of Courts in the Application of the Tax Legislation in Bulgaria, in: Belov, M. The Role of Courts in Contemporary Legal Orders. The Hague: Eleven, 2019.

 

 

                МАГИСТЪРСКА РАБОТА

 

            Облагане на доходите от стопанска дейност на чуждестранните предприятия в Република България. Хамбург, Германия. 1992.

 

 

            ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

            Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата чрез международни договори. - СУ. Юридически факултет. 1996.

 

            ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

            Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хар­монизацията с правото на Европейския съюз. - СУ. Юридически факултет. 2000.

            Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите членки. - СУ. 2012.