Премини към основното съдържание
Декан на Юридическия факултет

Проф. д-р Даниел Вълчев

Декан

кабинет 236, тел. 02 / 9308 427

dvalchev@uni-sofia.bg

Проф. Вълчев е роден на 10 август 1962 г. Завършил е средното си образование в IV Езикова гимназия във Варна. Дипломира се в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 година и от следващата година е зачислен за редовен докторант в катедрата по Теория и история на държавата и правото. От 1990 г. води семинарни занятия като хоноруван асистент, а по-късно като асистент и като главен асистент. През 1995 г. защитава дисертация на тема «Държавната власт в учението за народния суверенитет на Жан-Жак Русо». От 2004 г. е избран за доцент (хабилитационен труд «От апология на правната норма към теория на правния ред»), а през 2013 г. е избран за професор (хабилитационен труд «Валидност и легитимност в правото»).

Проф. Вълчев има различни специализации в чужбина, между които в Institut International d'administration publique и Maison de science de l’Homme в Париж и в NATO Defense College в Рим. Той е почетен доктор на Soka University в Токио, Япония и почетен професор на Shanghai University в Шанхай, Китай.

Д. Вълчев два пъти е избиран за народен представител – през 2001 и през 2005 г. От 2001 до 2005 г. е председател на парламентарната Комисия по европейска интеграция. Той е един от тримата представители на Република България в Коинвента за бъдещето на Европа, изработил проекта на Договор, установяващ Конституция за Европа. От  2005 до 2009 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

Проф. Вълчев е два мандата ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото. От 2015 г. член е на Академичния съвет на Софийския университет. От април 2019 г. проф. Вълчев е декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Води лекционни курсове по Обща теория на правото, Обща теория на държавата, Политически и правни учения и Защита на правата на човека.

 

Обща теория на правото
Обща теория на държавата

 1. „Народен суверенитет и политически организации в обществото”, сп. „Държава и право”, кн. 4, 1990 г.

 

 1. „Народен суверенитет и учредителна власт”, сп. „Държава и право", кн. 10, 1990 г.

 

 1. „Към проблема за носителя на суверенитета”, сп. „Правна мисъл", кн. 3, 1991 г.

 

 1. „La crise des  systèmes normatifs dans les sociétés post-communistes et le maintien de l'ordre", сб. „Normes et déviances en Europe", Edition L'Harmattan, Paris, 1994.

 

 1. „Правото в края на  XX век", научно съобщение за проведения XVII Световен конгрес по правна и социална философия, Болоня, Италия , 1995, сп. „Правна мисъл", кн. 1, 1996 г. 

 

 1. „Понятието „суверенитет” в учението на Жан Боден и класическата немска публичноправна доктрина”, сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 1995 г.

 

 1. „Проблемът за държавата в традиционния юридически позитивизъм и в чистото учение за правото на Келзен”, сп. „Съвременно право”, кн. 5, 1995 г.

 

 1. „Държавна власт и народен суверенитет”, монография, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1996.

 

 1. „Малък принос към теорията на конституционализма и държавността", сп. „Правна мисъл", кн. 4, 1996 г. ( в съавторство с Валентин Георгиев)  

 

 1. „Общественият договор” на Русо - химн на свободата и предчувствие за тоталната власт” – послеслов към Жан-Жак Русо, „За обществения договор”, Издателство „ЛИК”, София, 1996.

 

 1. „Правата на човека и съвременната държава”, сп. „Съвременно право”, кн. 6, 1997 г.

 

 1. „Проблемът за справедливостта и правото в учението на Аристотел”, сп. „Съвременно право”, кн. 5, 1998 г.

 

 1. „Студии по история на европейската философия на правото”, сборник студии, Издателство „СИБИ”, София, 1999.

 

 1. „Демокрацията като децентрализирано правосъздаване”, сп. „Съвременно право”, кн. 4, 2000 г.

 

 1. „От апология на правната норма към теория на правния ред", монография, Университетско издателство „Св. Климент Охридски" и Издателство „Юрипрес", София, 2003.

 

 1. „Норберто Бобио и раждането на италианската аналитична школа”, сп. „Съвременно право”, кн. 4, 2004 г.

 

 1. „Ред, закон и държава в учението на Платон – Космос”, сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2009 г.

 

 1. „Ред, закон и държава в учението на Платон – Полис”, сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2010 г.

 

 1. „Държавата като самия правен ред”, сп. „Правна мисъл”, кн. 4, 2010 г.

 

 1. „Понятието държава и легитимирането на правния ред”, сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2011 г.

 

 1. „Валидност и легитимност в правото”, монография, Издателство „Сиела”, София, 2012.

 

 1. „Лекции по Обща теория на държавата”, сборник лекции, Издателство „Сиела”, София, 2013.

 

 1. „Лекции по Обща теория на правото“, част първа, Издателство „Сиела”, 2016.

 

 1. „Проф. Росен Ташев и българската Обща теория на правото”, в сб. „Право и права”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016 г.

 

 1. „Теорията на Венелин Ганев и проблемът за правните институти”, в сб. „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017 г.

 

 1. „За природата на правните принципи”, в сб. „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г.

 

 1. „Превенция на корупцията в органите на съдебната власт и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет”, юбилеен сборник „10 години Инспекторат към Висшия съдебен съвет”, София, 2018.

 

 1. „Legal Principles in Public Law” in Rule of Law at the Beginning of the Twenty-first Century, Eleven International Publishing, 2018.

 

 1. „Правото и границите във времето”, в сб. „Право и граници”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018 г.