Премини към основното съдържание

„Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“ представлява поредица от научни сборници, издавани във връзка с провежданите от Катедрата „Трудово и осигурително право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ редовни конференции по актуални въпроси на трудовите и осигурителните правоотношения, както и по материята на социалното подпомагане от 2003 г. насам.

Стремежът на катедрата е конференциите да се провеждат по въпроси, които поставят сериозни предизвикателства пред науката и практиката, както и на тях, чрез представените доклади и последващите ги дискусии, да се търсят и предлагат работещи решения от представителите на академичните среди от всички юридически факултети в страната, както и от чуждестранни учени и от представители на практиката. Конференциите и свързаните с тях издания се подпомагат и в тях участват и заинтересуваните субекти в регулираните трудови и осигурителни отношения – ръководители и служители в държавната администрация, в синдикалните и работодателските организации. С конференциите се честват видни представители на българската трудово и осигурителноправна наука, както и важни дати от нейното развитие. 

Досега са издадени десет тома под посоченото заглавие, както следва:

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том I. В памет на доц. Елисавета Христова, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2004, ISBN 954-07-2065-6

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том II. 100 години трудово законодателство в България., С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2007, ISBN 978-954-07-2588-8

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том III. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2009, ISBN 978-954-07-2736-3

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том IV. В памет на проф. Любомир Радоилски, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2010, ISBN 978-954-07-3047-9

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том V.  В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2011, ISBN 978-954-07-3272-5

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VI. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. В чест на 10-годишнината от създаването на катедра „Трудово и осигурително право“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2013, ISBN 978-954-07-3525-2

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VII. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2015, ISBN 978-954-07-4336-3

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VIII. Осигурителна ли е българската осигурителна система, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2016, ISBN 978-954-07-4188-8

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том IX. Право и социална политика, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2017, ISBN 978-954-07-4336-3

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том X. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2018, ISBN 978-954-07-4553-4