Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Петър Илиев

кабинет 299, тел. 02 / 9308 286 

priliev@uni-sofia.bg

Д-р Петър Илиев е щатен университетски преподавател (главен асистент) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Преподава учебните дисциплини „Конституционно право“, „Организация на правозащитните институции“ и „Правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища“.

Д-р Петър Илиев е завършил висшето си юридическо образование (Магистърска степен по право) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с пълно отличие (диплома Отличен 6.00) и е първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак (златна значка) за пълно отличие от Ректора на университета. Преди това е завършил Първа Английска Езикова Гимназия в София също с пълно отличие (диплома Отличен 6.00) и е първенец на випуска.

Той е доктор по право. Получил е докторската си степен от Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на две книги и над тридесет други научни публикации (статии, студии и др.) по различни юридически въпроси. Автор е и на повече от тридесет други публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания.

Специализирал е „Английско търговско право“ и „Право на Европейския съюз“ в Бъкингамски университет, Великобритания, където е завършил специализацията си с отличие. Специализирал е и „Американско търговско право“ в Ню Йорк, САЩ, където също е завършил специализацията си с отличие. Има и специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“ и „Международно право и международни отношения”.

Д-р Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на д-р Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна. Официалната церемония е удостоена с присъствието на изтъкнати съдии, прокурори, членове на Конституционния съд, адвокатски кантори, адвокати, нотариуси, синдици, медиатори, професори, университетски преподаватели по правни науки, учени, държавни институции, медии и журналисти.

Д-р Петър Илиев e основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”. Адвокатското дружество е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Бил е лектор и докладчик в над тридесет научни конференции, а също и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми.

Д-р Петър Илиев е бил член на научно-изследователски проекти и екипи. Участвал е в научните колективи на редица научно-изследователски проекти по различни правни въпроси.

Участвал е в жури на националния конкурс за студентско научно есе, организиран от Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“, както и в жури в студентски научно-изследователски проект, състоящ се от научни разработки и тяхното представяне на научна конференция, подкрепена от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Петър Илиев e бил Председател на Управителния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ – член на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА Интернешънъл“, която е най-голямата и най-престижната организация на студенти по право в света. В качеството си на Председател на Управителния съвет на „ЕЛСА България“  е бил председател, модератор, координатор, лектор и спикър на много международни конференции, форуми, събития, проекти и семинари в различни сфери на правото, както и организатор на посещение в София на представители на Съда на Европейския съюз и техните презентации и срещи с български студенти по право и млади юристи.

Д-р Петър Илиев е бил академичен наставник на групата по правни изследвания на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА България“ по научен проект с подкрепата на Съвета на Европа.

Д-р Петър Илиев е основател и председател на няколко уважавани и авторитетни бизнес организации - Канадско-българската търговска камара, Българската икономическа камара и Карибско-българския бизнес клуб. Бил е зам.-председател на Британско-българската търговска камара. В рамките на тези организации е ръководил множество международни проекти по различни правни и икономически въпроси.

Д-р Петър Илиев е Почетен консул на Барбадос и ръководи Консулството на Барбадос в Република България. Той е член на Асоциацията на Почетните консули в България - пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC), която е най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.

Научнитe интереси и областите на практическа дейност на Д-р Петър Илиев са следните: Конституционно право; Законодателен процес; Организация на правозащитните институции; Защита правата на човека; Дружествено и търговско право; Недвижими имоти, вещно и строително право; Енергийно право и природни ресурси; Медицинско право и здравеопазване; Банково и финансово право; Капиталови пазари; Данъчно право; Административно право; Обществени поръчки; Конкурентно право; Право за защита на потребителите; Екологично право; Чуждестранни инвестиции; Облигационно право; Трудово и осигурително право; Право на интелектуална собственост; Арбитраж; Граждански процес; Административен процес; Публично-частни партньорства; Инфраструктурни проекти.

              Д-р Петър Илиев владее следните чужди езици: английски език, испански език и руски език.

 

Преподавани учебни дисциплини:

 

Конституционно право;

Организация на правозащитните институции;

Правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища.

Конституционно право

Книги и монографии:

 • Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. ISBN 978-619-163-022-6, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо изданиe.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

Статии и студии в научни списания и сборници:

 • Петър Илиев. Висш съдебен съвет – структура, състав, организация и правомощия. – В: Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, ISBN 978-954-07-4556-5, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г., 98-125.
 • Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.
 • Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.
 • Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015, 17-26.
 • Петър Илиев. Върху възможните и необходимите промени в Юлската Конституция на Република България, свързани с уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 461-510.
 •  Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 275-305.
 • Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 85-130.
 • Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 467-518.
 • Петър Илиев. Делегираното законодателство (Модели за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 261-319.
 • Петър Илиев. Теория за връзката между факторите, въздействащи на законодателната дейност, и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми vs. практика на българските законодателни девиации. - В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 60-98.
 • Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Theo Noster, Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, ISBN 978-954-07-3801-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 290-307.
 • Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 70-78.
 • Петър Илиев. Предложения за усъвременяване на българския законодателен процес. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г., 3-19.
 • Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. - Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г., 25-35.
 • Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, 2014 г., 58-77.
 • Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, ISBN 978-954-730-891-6, във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г., 312-320.
 • Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, ISSN 1311-3488, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г., 94-115.
 • Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 41-54.
 • Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г., 3-23.
 • Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 95-110.
 • Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г., 29-45.
 • Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 8/2013, София,  издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 72-85.
 • Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство - сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, ISBN 978-954-07-3477-4, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г., 460-476.
 • Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2013 г., , издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г., 7-25.
 • Peter Iliev. The Configuration of Rule-Making Powers between the Parliament and the Government. Delegated Legislation. Delegated legislation.En: Revista General de Derecho Romano, ISSN 1697-3046, 20/2013, España.  
 •  Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, ISSN 1312-9473, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г., Приложение, 1-24.
 • Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, ISBN 978-954-07-3073-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г., 149-187.
 • Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София,  ISBN 978-954-07-3048-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г., 113-131.
 • Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, ISBN 978-954-07-2851-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 125-144.
 • Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, ISBN 978-954-07-28-45-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 97-148.